Благовещение Пресвятой Богородицы

АКАФИСТ БЛАГОВЕЩЕНИЮ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Кондак 1

Избра́нней в Предве́чнем Сове́те Богоотрокови́це Мари́и послужи́ти ве́лию та́инству Боговоплоще́ния, сия́ющей де́вственною чистото́ю па́че вы́сшия небе́сныя чистоты́, благогове́йная пе́ния принесе́м Тебе́, Богоро́дице, о всера́достном от Арха́нгела Благове́щении Твое́м. Ты же, я́ко обра́дованная и ра́дость па́дшим лю́дем пода́ти могу́щая, изба́ви нас от вся́ких бед и грехо́вныя печа́ли, и возведи́ нас к небе́сней ра́дости, да с Гаврии́лом вопие́м Тебе́:

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Икос 1

Арха́нгел Гаврии́л, предстоя́й Престо́лу Бо́жию, вы́ну зрит непристу́пную Боже́ственную сла́ву; егда́ же прии́де вре́мя избавле́ния челове́ков, прия́т повеле́ние Госпо́дне: Бу́ди служи́тель стра́шному чудеси́ и та́инству сокрове́нному. Милосе́рдием бо Мои́м подви́гся ко взыска́нию Ада́ма заблу́ждшаго, сни́ти тщу́ся. Гряди́ у́бо во град Назаре́т, в не́мже Отрокови́ца Мари́я обита́ет, да прелюбе́зную красоту́ де́вства у́зриши. Гряди́ к сему́ одушевле́нному Бо́жию киво́ту, ко второ́му Небеси́, на земли́ су́щему. Иди́ к сей Оби́тели воплоще́ния Моего́ и возвести́ нетле́нное Мое́ от Нея́ прише́ствие. Блюди́ же, да не смути́ши и да не устраши́ши ду́шу Де́вы, да в ра́дости бу́дет, а не в печа́ли благове́стие твое́. Сего́ ра́ди приступи́ к Ней кро́тце, и пе́рвый твой глас ра́дость Ей да принесе́т, и да возопие́ши Ей си́це:

Ра́дуйся, Благода́тная, Е́юже ра́дость возсия́ет; ра́дуйся, Обра́дованная, Е́юже кля́тва исче́знет.

Ра́дуйся, Благослове́нная, Е́юже тварь обновля́ется; ра́дуйся, Препросла́вленная, Е́юже весь мир спаса́ется.

Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, па́дшаго Ада́ма воззва́ние; ра́дуйся, Пренепоро́чная Де́во, слез Е́виных избавле́ние.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак 2

Ви́дев Арха́нгел Гаврии́л, я́ко Человеколю́бец Госпо́дь умилосе́рдися, ги́блющий зря род челове́ч, удиви́ся зело́, ка́ко Бог, Его́же небеса́ вмести́ти не мо́гут, в деви́честей хо́щет вмести́тися утро́бе, ка́ко не опали́т Ю огнь Божества́, ка́ко Бог, на Него́же Херуви́ми и Серафи́ми взира́ти не сме́ют, хо́щет во о́бразе раба́ яви́тися на земли́, да с челове́ки поживе́т. Сему́ неизрече́нному та́инству чудя́щеся, со стра́хом возопи́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум недоразумева́емый стра́шнаго та́инства открыва́я, рече́ Влады́ка А́нгелов ко Архистрати́гу: Что смуща́ешися, Гаврии́ле, о но́вости ве́щи? А́ще не опали́ огнь купину́, в пусты́ни горе́вшую и не сгора́вшую, не опали́т вся́чески утро́бу Деви́чу огнь Божества́ Моего́, но па́че ороси́т Ю и освяти́т благода́ть Моя́. Иде́же бо хо́щет Бог, побежда́ются естества́ уста́вы. Гаврии́л же, сия́ слы́шав, ра́дости испо́лнися Боже́ственныя, и оты́де в Назаре́т, исполня́я повеле́ние Госпо́дне, помышля́я в себе́, ка́ко вни́дет к Отрокови́це и ка́ко возвести́т Ей та́инство чуде́сное, во е́же не смути́ти Ея́ деви́ческий по́мысл, и рече́ к себе́: Возвещу́ у́бо Ей пе́рвее ра́дость и, целу́я, воспою́ глас таковы́й:

Ра́дуйся, Ра́досте всему́ ми́ру, Тебе́ бо еди́ней подоба́ет ра́доватися; ра́дуйся, Сла́досте А́нгелов, от Тебе́ еди́ныя благоволи́ Госпо́дь воплоти́тися.

Ра́дуйся, Неувяда́емый Цве́те чистоты́, Ты бо небе́сное благоуха́ние всему́ ми́ру явила́ еси́; ра́дуйся, белосне́жный кри́не де́вства, Ты бо ра́йское де́вство на земли́ насади́ла еси́.

Ра́дуйся, Сокро́вище па́че всего́ дража́йшее, Твоея́ бо добро́ты возжела́ Царь Небе́сный; ра́дуйся, У́тро всему́ ми́ру светле́йшее, Твои́м бо све́том разго́нится мрак грехо́вный.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак 3

Си́лою Боже́ственною укрепля́емый слете́ с не́бесных высо́т вели́кий Арха́нгел и в Назаре́т-град прии́де, и обре́те Святу́ю Де́ву во вну́треннем черто́зе Свое́м, не о жите́йских пеку́щуюся, но в моли́тве и чте́нии кни́жнем пребыва́ющую. Та бо, разгну́вши кни́гу Иса́ии проро́ка, чита́ше словеса́ его́: "Се, Де́ва во чре́ве прии́мет, и роди́т Сы́на, и нареку́т и́мя Ему́ Емману́ил". И распаля́шеся Сия́ серафи́мскою любо́вию не то́чию к иму́щему ско́ро приити́ Христу, но и к Деви́це о́ной, Я́же и́мать роди́ти Того́, и помышля́ше, коль неизрече́нно есть та́инство сие́ и коль вели́ко есть досто́инство Деви́цы Тоя́, и моля́шеся, о е́же уви́дети Ю, и а́ще возмо́жно, после́днейшею бы́ти рабы́нею Тоя́, да с ра́достию воспое́т Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 3

Име́я страх ве́лий и благогове́ние к Богоотрокови́це, Ю́же Бог избра́ бы́ти Влады́чицу не́ба и земли́, вели́кий Арха́нгел прибли́жися ко вну́тренним две́рем черто́га Тоя́, и се а́бие внеза́пу предста́ Преблагослове́нней с кро́тостию вели́кою, предста́ Пренепоро́чней небе́сный Ве́стник, да ра́дость всему́ ми́ру благовести́т, предста́ безпло́тный Чи́стой Де́ве, да безче́стие же́нское в честь преложи́т, и ме́жду Созда́телем и созда́нием уневе́щение да сотвори́т, и све́тлым гла́сом а́бие глаго́ла Неискусобра́чней:

Ра́дуйся, Благодатная, ликуй ныне и веселися, яко Господь с Тобою; ра́дуйся, Благословенная, слыши ныне и приклони ухо Твое, яко возжела Царь доброты Твоея.

Ра́дуйся, Обра́дованная, я́ко благослове́нна Ты в жена́х; ра́дуйся, Препросла́вленная, я́ко ве́лия сла́ва Твоя́ на небесе́х.

Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, я́ко спасе́тся Тобо́ю от пре́лести весь род челове́ческий; ра́дуйся, преизя́щная Деви́це, я́ко возвесели́тся о Тебе́ весь превысоча́йший собо́р А́нгельский.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак 4

Бу́рю внутрь иму́щи помышле́ний сумни́тельных, смяте́ся Пресвята́я Де́ва, таково́е небе́сное благове́стие услы́шавши, помы́сливши же в Себе́, каково́ бу́дет целова́ние сие́, рече́ ко Арха́нгелу: "Е́ва, прама́терь Моя́, прие́мши ра́зум змии́н, лиши́ся пи́щи Боже́ственныя и изгна́на бысть из рая́, те́мже и Аз бою́ся целова́ния стра́ннаго твоего́, стыдя́щися поползнове́ния. Сего́ ра́ди отступи́ от две́рей Мои́х, и не веща́й глаго́лов, и́хже сбытия́ ника́коже мо́жеши показа́ти, да не обольще́на бу́ду. Чесо́ ра́ди ум Мой и ду́шу смуща́еши? Аз же в тишине́ ду́ха Моего́ воспева́ти бу́ду: Аллилу́иа".

Икос 4

Слы́ша Арха́нгел смире́нных глаго́л Пресвяты́я Де́вы высоту́, рече́ к Ней: "Что мене́ бои́шися, Всенепоро́чная, па́че Тебе́ боя́щагося? Что мене́ благогове́еши, Влады́чице, Тебе́ че́стно благогове́ющему? Не удивля́йся стра́нному моему́ зра́ку, не ужаса́йся, Арха́нгел бо есмь. Змий прельсти́ Е́ву иногда́, аз же Бо́жий предста́тель, по́слан есмь Боже́ственный Сове́т Предве́чный пове́дати Тебе́. Не бойся, Мариа́м, обрела́ бо еси́ благода́ть у Бо́га безме́рныя ра́ди де́вственныя чистоты́ Твоея́. Сего́ ра́ди зачне́ши во чре́ве, и роди́ши Сы́на, и нарече́ши и́мя Ему́ Иису́с. Сей бу́дет Ве́лий и Сын Вы́шняго нарече́тся. И даст Ему́ Госпо́дь Бог престо́л Дави́да, отца́ Его́, и воцари́тся в дому́ Иа́ковли во ве́ки, и ца́рствию Его́ не бу́дет конца́. Благовеству́юще же сие́ ве́лие благоче́стия та́инство, со стра́хом вопию́ Тебе́ сицева́я:

Ра́дуйся, звездо́ незаходи́мая, вводя́щая в мир Вели́кое Со́лнце - Христа́; ра́дуйся, заре́ присносия́ющая, явля́ющая челове́ком всего́ ми́ра Творца́.

Ра́дуйся, па́че у́тра светле́йшая, всем во тьме греха́ сидя́щим свет благода́ти облиста́ющая; ра́дуйся, па́че зла́та дража́йшая, всем не ве́дущим Бо́га сокро́вище ве́ры показу́ющая.

Ра́дуйся, Ле́ствице небе́сная, Е́юже Бог нисхо́дит с небе́с; ра́дуйся, мо́сте, к небесе́м приводя́й, И́мже мир исполня́ется чуде́с.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю".

Кондак 5

Богодухнове́нныя глаго́лы Арха́нгеловы слы́шавши, Пресвята́я Де́ва смути́ся па́че бы́вшаго, зане́ тии Рождество́ Ей возвеща́ху. Сего́ ра́ди рече́ ко Архистати́гу: "Глаго́ли Мне я́вственнейше, ка́ко зачну́, Де́ва су́щи Отрокови́ца, бра́ку не прича́стная? Ка́ко бу́дет сие́, иде́же му́жа не зна́ю? Ка́ко у́бо глаго́леши, я́ко рожду́, бою́ся, еда́ лесть глаго́леши?" Сия́ рече́ не неве́рия ра́ди, но я́ко не ве́де, ка́ко мо́жет роди́ти, естества́ зако́ны превосше́дши. Сего́ ра́ди рече́ ко А́нгелу: "Скажи́ Ми о́браз рожде́ния, во е́же не повреди́тися де́вству Моему́, и тогда́ обря́щеши се́рдце Мое́ к Бо́жию изволе́нию гото́вое, да с ра́достию воспо́ю Бо́гу: Аллилу́иа".

Икос 5

Ви́дев Арха́нгел вели́чие ве́ры Пречи́стыя, рече́ к Ней: "Глаго́лы, я́же мне веща́еши, обы́чая есть рождества́ челове́ков сме́ртных, зако́ном же естества́ не рабо́тает Иису́с, Соде́тель естества́, Отрокови́це. Ты и́щеши уве́дети от мене́ о́браз зача́тия Твоего́, но той несказа́нен есть: Дух Святы́й на́йдет на Тя и Си́ла Вы́шняго осени́т Тя. От Того́ во чре́ве прии́меши, и Той соверши́т в Тебе́ недове́домое зача́тие, о Пресвята́я Де́во, те́мже и рожда́емое Свя́то нарече́тся Сын Бо́жий. Сего́ ра́ди прославля́ю Тя си́це:

Ра́дуйся, Ду́ха Пресвята́го Неве́сто Богоизбра́нная и преднарече́нная; ра́дуйся, Бо́га Отца́ Дщи прелюби́мая и превожделе́нная.

Ра́дуйся, сви́тче Боже́ственный, в Не́мже персто́м О́тчим напису́ется в Тебе́ Бо́жие Сло́во; ра́дуйся, златы́й свети́льниче, И́мже Огнь Божества́ возсия́ет всему́ ми́ру.

Ра́дуйся, ласс ́ неисчерпа́емая, неудобозри́мая и а́нгельскима очи́ма; ра́дуйся, высото́ неизглаго́ланная, неудобовосходи́мая челове́ческими по́мыслы.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю".

Кондак 6

ропове́дника Боже́ственнаго и Ве́стника небе́снаго тя ве́рую бы́ти,— рече́ Пресвята́я Де́ва ко А́нгелу,— ви́жду ласс а́нгельскою облиста́ема све́тлостию, оба́че стыжду́ся ско́ро ве́ровати словесе́м Твои́м, не уве́девши пе́рвее со вся́кою изве́стностию. Слы́шах бо Свяще́нную не́кую Де́ву, Имману́ила рожда́ющую, проро́ком дре́вле предрече́нную. Сего́ ра́ди хощу́ разуме́ти, ка́ко естество́ челове́ческое претерпи́т Божества́ срастворе́ние, да позна́ю та́инства си́лу и с ве́рою воспою́ Бо́гу: Аллилу́иа".

Икос 6

озсиява́ет ны́не, Пречи́стая, Тобо́ю всему́ ми́ру ве́лие та́инство воплоще́ния Бо́жия,— рече́ Арха́нгел к Богоро́дице,— Ты ласс ́ о́ная Свята́я Де́ва, о Не́йже предрече́ Иса́ия. Ты еси́ Дверь Божества́, чистото́ю запечатле́нная и де́вством храни́мая, Ю́же Иезеки́иль предви́де. Госпо́дь про́йдет Тобо́ю, я́коже со́лнечная луч́а стекло́ или криста́л прохо́дит, просвеща́я и освяща́я Тя Боже́ственною сла́вою, во е́же бы́ти Тебе́ и́стинною Ма́терию Бо́жией, рожда́ющей соверше́ннаго Бо́га и соверше́ннаго Челове́ка, и Де́вою Нетле́нною, я́коже пре́жде Рождества́, та́кожде в Рождестве́ и по Рождестве́ Твое́м, роди́ши бо Сы́на, соблюда́юща Твое́ де́вство неврежде́нно. Сего́ ра́ди, прославля́я вели́чие та́йны Твоея́, вопию́ Тебе́ си́це:

Ра́дуйся, купино́ неопали́мая, Ю́же не опали́т огнь Божества́, Моисе́ем предзри́мая; ра́дуйся, две́ре затворе́нная, Е́юже про́йдет Бог, Иезекии́лем предрече́нная.

Ра́дуйся, ски́ние преди́вная, Я́же Невмести́маго Бо́га не те́сно вмести́т, Авраа́мом прообразо́ванная; ра́дуйся, руно́ ороше́нное, на Него́же Влады́ка, я́ко ка́пля дожде́вная, ти́хо сни́дет, Гедео́ном предвеща́нное.

Ра́дуйся, земле́ ненасе́янная, Сло́во Небе́сное, я́ко пшени́цу плодоно́сную, чи́сто прозяба́ющая; ра́дуйся, ни́во неора́нная, Сы́на Бо́жия, я́ко ласс Боже́ственный, я́ве произраща́ющая.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю".

Кондак 7

Хотя́щи ве́ровати стра́шней та́йне, Арха́нгелом возвеще́нной, Пресвята́я Де́ва смути́ся, помышля́ющи высоты́ сия́ вели́чество, и вся стыдя́щися, глаго́лаше: "Рцы Ми, Гаврии́ле, и́стиннейше, ка́ко нетле́нней бы́вши чистоте́ Мое́й, рожду́ с пло́тию Безпло́тнаго? Чудеса́ всегда́ бы́ша мно́жицею Боже́ственною си́лою чудоде́йствуемая, де́ва же неискусому́жне никогда́же роди́. Сего́ ра́ди ка́ко мо́жет все́ми Невмести́мый и все́ми Неви́димый во чре́во деви́че всели́тися, е́же Сам созда́? Рцы Ми сия́, да с ве́рою воспою́ Бо́гу: Аллилу́иа".

Икос 7

о́ва, и стра́шна, и чу́дна Твоя́ та́инства,— рече́ А́нгел Богоро́дице,— и но́вую тварь показа́ Тобо́ю всех Творе́ц Госпо́дь, Ты бо еди́на Царя́ воплоща́ема прии́меши во утро́бе, да еди́на Ма́ти Сы́на Бо́жия пронарече́шися, Чи́стая. Сего́ ра́ди не диви́ся чудеси́ и да не сумни́шися: Бог иде́же хо́щет, побежда́ется естества́ чин, вся бо возмо́жна суть Всемогу́щему. И я́коже от ребр Ада́мовых создана́ бысть Е́ва без ма́тере дре́вним Богозда́нием, та́ко и ны́не от Твоего́ де́вства воплоща́ется без отца́ всех Госпо́дь. И да уве́рит Тя жезл Ааро́нов, невла́жно прозя́бший, и руно́ Гедео́ново, зане́, я́ко ро́су, зача́тие прии́меши, Нетле́нная Де́ва су́щи. Та́кожде и купина́, во огни́ неопа́льна пребы́вшая, да возвести́т Ти, я́ко прии́меши огнь Божества́, Присноде́во, и по Рождестве́ пребу́деши Чи́стая. Сего́ р́ди приими́ целова́ние мое́, да вси племена́ земна́я с ра́достию воспою́т Тебе́:

Ра́дуйся, же́зле Ааро́нов, нетле́ние всему́ ми́ру прозя́бший; ра́дуйся, фи́никс Дави́дов, безсме́ртие па́дшим лю́дем процве́тший.

Ра́дуйся, ски́ние небе́сная, от Херуви́мов осеня́емая и ублажа́емая; ра́дуйся, Свята́я Святы́х бо́льшая, от Серафи́мов почита́емая и присносла́вимая.

Ра́дуйся, ча́ше Безсме́ртнаго Царя́, в Не́йже растворя́ется от Свята́го Ду́ха всеми́рная ра́дость; ра́дуйся, ста́мно Боже́ственныя ма́нны, от Нея́же ве́рным уготовля́ется неизрече́нная сла́дость."

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю".

Кондак 8

тра́ннаго Рождества́ сего́ вели́чество смуща́ет Мя,— рече́ Пресвята́я Де́ва ко А́нгелу,— поне́же Всеблаги́й благоволи́ па́че ума́ всели́тися в Мя, да храм чист душе́ю и пло́тию соблюде́н бу́ду Ему́. Глас ра́дования глаго́л твои́х прие́мши, весе́лия Боже́ственнаго исполня́юся, да упраздни́тся ны́не Мно́ю дре́внее Е́вино осужде́ние и да возда́стся Мно́ю днесь долг челове́ков, да вси све́тлому Благове́щению сему́ ра́дующеся, благода́рственно воспою́т Бо́гу: Аллилу́иа".

Икос 8

ся тварь ны́не о Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, А́нгельский собо́р и челове́ческий род,— рече́ Арха́нгел,— я́ко даде́ся Тебе́ ра́дость Боже́ственная и я́ко вся́кое обетова́ние Бо́жие Тобо́ю ны́не прие́млет коне́ц. Тобо́ю днесь благослови́ся Авраа́м о се́мени свое́м. Тобо́ю ны́не свободи́ся Е́ва от дре́вния печа́ли. Тобо́ю лику́ет Ада́м, я́ко днесь исполня́ется пе́рвое благове́стие па́дшим лю́дем: се́мя Жены́ сотре́т главу́ зми́я. Тобо́ю вся тварь ны́не начина́ет свобожда́тися от ра́бства тле́нию в свобо́ду сла́вы чад Бо́жиих. Тобо́ю ны́не даде́ся всему́ ро́ду челове́ческому вся́кая ра́дость и весе́лие ве́чное, да вси во ве́ки восхва́лят Тя си́це:

Ра́дуйся, обра́дованная Де́во, от дре́вних патриа́рхов прообразова́нная; ра́дуйся, Свята́я Богоневе́сто, все́ми проро́ки дре́вле предвозвеще́нная.

Ра́дуйся, вертогра́де заключе́нный, во́ньже Царь Небе́сный возжела́ вни́ти; ра́дуйся, кла́дезю запечатле́нный, от Него́же никто́же возмо́жет испи́ти.

Ра́дуйся, са́де Боже́ственный, в Не́мже от всех цвето́в Свята́го Ду́ха ра́йское благоуха́ние во весь мир изнесе́ся; ра́дуйся, раю́ новонасажде́нный, в Не́мже Боже́ственное Дре́во Жи́зни посреде́ Тебе́ к прозябе́нию угото́вися.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю".

Кондак 9

Вся́кое естество́ а́нгельское удиви́ся ны́не о Тебе́, Пречи́стая, слы́шаще ди́вное Твое́ со Арха́нгелом Гаврии́лом собесе́дование и наипа́че моле́ние Твое́ сие́: "Ду́шу очи́сти, те́ло освя́ти, Це́рковь сотвори́ Мя вмести́тельну Бо́жию и ски́нию благоукраше́нну, да наи́тием Пресвята́го Ду́ха сотворю́ся храм одушевле́н и Ма́терь чи́стая Жи́зни". Егда́ же по моли́тве сей изрекла́ еси́ из глубины́ смире́ннаго се́рдца Твоего́: "Се, Раба́ Госпо́дня, бу́ди Ми по глаго́лу твоему́, да всели́тся Бог в Мя",— вся Си́лы Небе́сныя просла́виша Бо́га, ви́дяще, я́ко гото́во се́рдце Твое́ к прия́тию Боже́ственному, и со стра́хом и ра́достию воспе́ша Ему́: Аллилу́иа.

Икос 9

Вити́я Боже́ственный, святы́й Арха́нгел Гаврии́л бысть в стра́се и в молча́нии глубо́цем и прекрати́ глаго́лы своя́, егда́, Пресвята́я Де́во, Ты изрекла́ еси́ смире́нное сло́во Свое́: "Се, Раба́ Госпо́дня, бу́ди Ми по глаго́лу твоему́". В нача́ле мирска́го бытия́ тво́рческим сло́вом сим: "Да бу́дет", Творце́м изрече́нным, создана́ бы́ша всяч́еская ви́димая и неви́димая. Ны́не же сло́во сие́, Де́вою изрече́нное, низведе́ Творца́ тва́ри в мир сей, и та́ко открыва́ется днесь е́же от ве́ка та́инство вели́кое: Сын Бо́жий Сын Де́вы быва́ет, да бо́га Ада́ма соде́лает. Соприсносу́щное Сло́во О́тчее, не разлучи́вся от го́рних, сни́де на зе́млю, и бысть Плоть, и всели́ся в ны, неизрече́нно же истоща́ется и во утро́бу Деви́чу вселя́ется. Да ра́дуется у́бо не́бо и земля́ и со Арха́нгелом да пое́т Пречи́стей Де́ве си́це:

Ра́дуйся, не́бо земно́е, до го́рних высо́т смире́нным ду́хом возше́дшее; ра́дуйся, селе́ние небе́сное, Сло́во Бо́жие неизрече́нно вмести́вшее.

Ра́дуйся, Благослове́нная, зача́тие Преве́чнаго Бо́га нетле́нно прие́мшая; ра́дуйся, Благода́тная, черто́г де́вства Твоего́ в зача́тии еди́на сохра́ньшая.

Ра́дуйся, Чи́стая Де́во, естества́ уста́вы в Боговоплоще́нии пресла́вно победи́вшая; ра́дуйся, Богоневе́сто, естество́ А́нгельское в благове́щении Твое́м преди́вно возвесели́вшая.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак 10

Спасти хотя́й мир, Человеколю́бец Госпо́дь сни́де, я́ко дождь на руно́, в Пречи́стую утро́бу Твою́, о Богома́ти, и а́бие неизрече́нным наи́тием Свята́го Ду́ха соде́яся недове́домое зача́тие, и Преве́чное Сло́во Бо́жие плоть бысть, и всели́ся в Тя, восприя́в ю от Пречи́стых крове́й Твои́х без услажде́ния плотска́го, но не без услажде́ния духо́внаго: тогда́ бо деви́ческое се́рдце Твое́ Боже́ственным испо́лнися жела́нием и дух Твой, горя́ пла́менем серафи́мския любве́, ум же весь, а́ки вне себе́ быв, в Бо́зе углубля́шеся. И та́ко услажда́ющися неизрече́ннаго Боголю́бия сего́ и у́мнаго Богови́дения, поклони́лася еси́ воплоща́емому от Тебе́ Го́споду Твоему́ и ра́достно воспе́ла еси́ Ему́: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ еси́ де́вам, Богоро́дице Де́во, и́бо де́вственно от Ду́ха Свя́та зачала́ еси́ Предве́чнаго Бо́га, и Де́ва пребыла́ еси́, и та́ко Е́ву от дре́вний печа́ли свободи́ла еси́. Днесь — ра́дость Благове́щения, де́вственное торжество́ и та́инство вели́кое, нача́ло на́шего спасе́ния. Днесь весели́тся не́бо и ра́дуется земля́. Сего́ ра́ди вели́кий Гаврии́л пе́рвый от всея́ тва́ри, разуме́в ду́хом вели́кое Боговоплоще́ния та́инство, поклони́ся со стра́хом ве́лиим вопло́щшемуся в Деви́чей утро́бе Спа́су ми́ра и вопло́щшую Пречи́стую Де́ву почти́ подоба́ющим поклоне́нием, я́ко Цари́цу не́ба и земли́, и с благогове́нием ве́лиим воспе́ Ей такова́я:

Ра́дуйся, высо́каго та́инства воплоще́ния Бо́жия пречу́дное соверше́ние; ра́дуйся, неизрече́ннаго составле́ния Пло́ти Христо́вы пресла́вное явле́ние.

Ра́дуйся, черто́же безсе́меннаго уневе́щения, в Не́мже Творе́ц всего́ ми́ра днесь вмести́ся; ра́дуйся, ковче́же Боже́ственнаго воплоще́ния, И́мже ра́дость ве́лия всей вселе́нней ны́не дарова́ся.

Ра́дуйся, Деви́це, Боготка́нную порфи́ру от пречи́стыя пло́ти Твоея́ Сло́ву Бо́жию истка́вшая; ра́дуйся, Отрокови́це, нетле́нную багряни́цу от де́вственных крове́й Твои́х А́гнцу Бо́жию взаимода́вшая.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак 11

Пе́ние всеумиле́нное принесла́ еси́, Пречи́стая, егда́ по отше́ствии Арха́нгелове посети́ла еси́ пра́ведную Елисаве́ту, ю́жику Твою́, и возвести́ла ей ра́дость Благове́щения, в весе́лии ду́ха глаго́лющи: "Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м. Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́, се бо отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди". Сие́ посеще́ние Твое́ возвесели́ пра́ведную Елисаве́ту, и взыгра́ся ра́достию младе́нец Иоа́нн во чре́ве ея́, и испо́лнися Ду́ха Свя́та Елисаве́т, и рече́: "Отку́ду мне сие́, да прии́де Ма́ти Го́спода моего́ ко мне". Да взыгра́ется ны́не и наш дух, ощуща́я в день Благове́щения Твоего́ ра́дость посеще́ния Твоего́. Сего́ ра́ди с Елисаве́тою возопие́м Тебе́: "Благослове́нна Ты в жена́х и Благослове́н Плод чре́ва Твоего́", Ему́же вы́ну да пое́м вси: Аллилу́иа.

Икос 11

Свет ве́лий и Боже́ственный возсия́ в душе́ Твое́й, Пречи́стая, егда́ по гла́су Арха́нгела Дух Святы́й сни́де на Тя и Си́ла Вы́шняго осени́ Тя и егда́ а́бие зачала́ еси́ в Богоблагода́тней де́вственней утро́бе Свое́й Творца́ све́тов, Его́же свет во тьме све́тит и тьма Его́ не объят. Той просвети́ Тя, я́ко со́лнце, све́том Божества́ Своего́, всю просла́ви и обожи́, сего́ ра́ди сия́ет добро́та Твоя́, блиста́ет чистоты́ Твоея́ све́тлость, я́коже предрече́ о Тебе́ в Пе́снех Дух Святы́й: Вся добра́ еси́, бли́жняя Моя́, и поро́ка несть в Тебе́. Вся избра́нна, вся преукра́шенна яви́лася еси́, Ю́же Бог возлюби́, вся чи́стая и Боже́ственныя сла́вы испо́лненна. Сим Боже́ственным Твои́м Све́том просвеща́емии, да воспои́м Тя и мы в пе́снех я́ко Ма́терь Све́та си́це:

Ра́дуйся, свеще́ Боже́ственнаго Све́та, Свет Невече́рний во утро́бе Твое́й поне́сшая; ра́дуйся, луче́ у́мнаго Со́лнца, весь мир све́том Лица́ Бо́жия просвети́вшая.

Ра́дуйся, Небе́сный Свети́льниче, на све́щнице земно́м всей вселе́нней возжже́нный; ра́дуйся, Живоно́сный Исто́чниче, благода́тию Ду́ха Свята́го преизоби́льно ороше́нный.

Ра́дуйся, Светоно́сная Де́во, Ея́же ра́ди свет Богове́дения днесь нам всем возсия́; ра́дуйся, избра́нная Богоневе́сто, Е́юже ны́не ра́дость неизрече́нная весь мир облиста́.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак 12

Благода́ть Боже́ственная и ра́дость ве́лия процвете́ днесь всему́ ми́ру, Пречи́стая, в светоно́сный день Благове́щения Твоего́, я́ко Тебе́ ра́ди в день он дре́вняя печа́ль преста́ и нача́ло спасе́ния челове́ков положи́ся: Сын Бо́жий Сын Де́вы яви́ся и земля́, Е́вы ра́ди проклята́ бы́вши, Тобо́ю, Де́во, днесь па́ки благослови́ся. Херуви́м от дре́ва жи́зни отступа́ет, и врата́ ра́йская ве́рным днесь па́ки отверза́ются, мир же весь испо́лнися ра́дости, отне́леже вели́кий Гаврии́л «"Ра́дуйся!"» Тебе́, Де́во, свы́ше возгласи́. Сего́ ра́ди небеса́ у́бо досто́йно днесь да веселя́тся, земля́ же да ра́дуется, вся́кое же дыха́ние и тварь да пою́т о Тебе́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще всера́достное от Арха́нгела Благове́щение Твое́, Богоро́дице, восхваля́ем вси стра́шное, пресла́вное и ве́лие та́инство чи́стаго и де́вственнаго от Ду́ха Свята́го зача́тия Твоего́, покланя́емся нетле́нно зача́тому от Тебе́ Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему, и от всего́ се́рдца ве́руем и испове́дуем, я́ко и в Боже́ственном зача́тии и по Рождестве́ Твое́м пребыла́ еси́ Присноде́ва. Сего́ ра́ди с Гаврии́лом принесе́м Тебе́ сицевы́й арха́нгельский глас:

Ра́дуйся, Благода́тная, облече́нная в Со́лнце, сия́ющая благода́тию и сла́вою всей вселе́нней; ра́дуйся, Благослове́нная, от восто́к со́лнца до за́пад препе́тая и превозноси́мая по всей поднебе́сней.

Ра́дуйся, А́нгельское вели́кое удивле́ние, Гаврии́ла красото́ю де́вства Своего́ удиви́вшая; ра́дуйся, всему́ ми́ру благо́е весе́лие, па́дшия лю́ди ра́достию Благове́щения Твоего́ возвесели́вшая.

Ра́дуйся, смире́нная Рабо́ Госпо́дня, высото́ю смире́ния Своего́ Бо́га на зе́млю низве́дшая; ра́дуйся, Милосе́рдая Ма́ти Бо́га Вы́шняго, Ма́терним заступле́нием Свои́м мно́гия гре́шники ко Христу́ приве́дшая.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак 13

О, всепе́тая Паракли́та Неве́сто Чи́стая, бра́ка не позна́вшая Де́во, Арха́нгела красото́ю де́вства удиви́вшая и Бо́гу Сло́ву плоть нетле́нно днесь взаимода́вшая, ны́нешняя на́ша прие́мши приноше́ния о всера́достном от Гаврии́ла Благове́щении Твое́м, Христу́ Бо́гу обруче́нныя в де́встве сохрани́, всех же в чистоте́ укрепи́ и от бед изба́ви, да свобо́ждшеся Тобо́ю от ве́чных мук, Тобо́ю рай да обря́щем, иде́же вси да воспое́м о Тебе́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Арха́нгел Гаврии́л …» и 1-й кондак «Избра́нней в Предве́чнем Сове́те …».

Молитва

О, Пресвята́я, Богоизбра́нная Де́во, Свята́го Уте́шителя Ду́ха Всенепоро́чная Неве́сто, Пребоже́ственнаго же Отца́ Небе́снаго Дщи превожделе́нная, посреде́ те́рния ми́ра сего́ Тем обрете́нная, я́ко крин пресве́тлый, добро́тою де́вства блиста́ющийся, да Сы́ну Бо́жию чи́стая Ма́ти Неискусобра́чная бу́деши! Что у́бо воздади́м Тебе́ в пресве́тлый день сей Благове́щения, во́ньже Арха́нгела Гаврии́ла красото́ю безме́рнаго де́вства Своего́ удиви́ла еси́ и от того́ неизрече́нное обра́дование восприя́ла еси́? Что принесе́м Тебе́ за вся утеше́ния Твоя́, и́миже возвесели́ла еси́ в день сей весь мир ви́димый и неви́димый, наипа́че же па́дший дре́вле род челове́ч?

Днесь спасе́ния на́шего нача́ло и е́же от ве́ка та́инства явле́ние: ны́не у́бо Сло́во Бо́жие ти́хо сни́де с небе́с, я́ко ка́пля, ка́плющая на зе́млю, и всели́ся в Твою́ Богоблагода́тную Де́вственную утробу́ и бысть Плоть спасе́ния на́шего ра́ди. Сего́ ра́ди днесь А́нгели лику́ют на небесе́х и вся тварь весели́тся и ра́дуется, пра́зднующе нача́ло свобожде́ния своего́ от рабо́ты истле́ния в свобо́ду сла́вы чад Бо́жиих. Ны́не ра́дуется же́нское естество́, Е́вы ра́ди па́дшее. Та бо повину́вшися зми́ю, печа́ль роди́ жена́м и неуде́ржанно введе́ смерть. Ты же, Де́во, разреши́ла еси́ от го́рькия рабо́ты весь род челове́ч и свобо́дою Христо́вою естество́ же́нское почти́ла еси́, зане́ де́вством чи́стым па́ки и́стинную жизнь ввела́ еси́, и сего́ ра́ди же́ны, де́вство держа́ще, врага́ я́ве побежда́ти начина́ют. Ны́не Ада́м лику́ет, ви́дев, я́ко в пресве́тлый день сей испо́лнися на Тебе́ пе́рвое ра́йское благове́стие, я́ко Се́мя Жены́ сотре́т главу́ зми́я. С ни́мже ликовству́ет ны́не весь род челове́ч, поне́же Тобо́ю, Пречи́стая, упраздни́ся днесь дре́внее отвраще́ние Бо́жие к челове́ком, Бо́га бо па́ки привела́ еси́ к нам. Сего́ ра́ди зрим Тя ны́не, я́коже дре́вле Иа́ков, я́ко ле́ствицу высо́кую, Е́юже сни́де Бог на зе́млю, и я́ко мост пречу́ден, и́мже су́щих от земли́ па́ки возво́диши на не́бо.

Что воздади́м Тебе́, Цари́це не́ба и земли́, за вся сия́, и́миже ра́дость несказа́нную подала́ еси́ па́дшим и заблу́ждшим лю́дем Твои́м? Вся на́ша же́ртвы и приноше́ния ничто́же суть пред вели́чеством благодея́ний Твои́х. Еди́ное то́чию уго́дно Тебе́: се́рдце сокруше́нно и смире́нно, его́же и Сын Твой и Госпо́дь наш не уничижи́т. Сего́ ра́ди мо́лим Тя: испо́лни нас от превосходя́щия высоты́ смире́ния Своего́, ели́ка вмести́ти возмо́жем, да принесе́м Ти во всесвяты́й день Благове́щения Твоего́ Твоя́ от Твои́х, во е́же во вся́цем де́ле бла́зе не мы́слити высо́кая, но вы́ну во смире́нии ду́ха пребыва́ти. Се́ю перве́йшею доброде́телию укра́шени, в пресве́тлый день сего́ пра́здника Твоего́ в кро́тости и чистоте́ се́рдца со Арха́нгелом Гаврии́лом возопие́м Тебе́:

Ра́дуйся, Благода́тная, ра́дуйся, Обра́дованная, ра́дуйся, Преблагослове́нная, Госпо́дь с Тобо́ю и Тобо́ю с на́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь, глас 4

Днесь спасе́ния на́шего глави́зна и е́же от ве́ка та́инства явле́ние: Сын Бо́жий Сын Де́вы быва́ет, и Гаврии́л благода́ть благовеству́ет. Те́мже и мы с ним Богоро́дице возопии́м: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак, глас 3

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице; но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Величание

Арха́нгельский глас вопие́м Ти, Чи́стая: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.